STUDIO-PRZEM Logo & Design portal
Zarządzanie sieciami przy użyciu SNMP
Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie
Zarządzanie i inżynieria produkcji zarobki
Zarząd Dróg Powiatowych w Krakowie
 • ryby w norwegi
 • page 17300
 • aluminium folding doors
 • unia europejska panstwa flagi
 • radeon9550 problem

 • STUDIO-PRZEM Logo & Design portal

  Temat: SYSTEM BANKOWY
  Rozwój systemu bankowego uwarunkowany jest występowaniem pewnych określonych zjawisk. Do podstawowych czynników mających niewątpliwie najważniejszy wpływ na rozwój systemu bankowego zalicza się: odpowiednie regulacje prawne działań podejmowanych przez banki; ład i porządek ekonomiczny oraz społeczny; skłonność banków do usprawniania i ulepszania; aktualne zapotrzebowanie na usługi bankowe oraz struktura tego popytu. System bankowy spełnia pewne określone, dość znaczące funkcje. Można mówić o takich funkcjach systemu bankowego, jak: zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających transformację środków inwestowania; dążenie do zapewnienia skutecznych rozwiązań odnoszących się do zarządzania ryzykiem bankowym; wykształcenie określonych mechanizmów służących gromadzeniu środków oraz umożliwiających ich...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2805  Temat: Bankowość komercyjna - ogłoszenia
  1. Bilans banku - dylematy bilansu banku 2. Co to znaczy jakość portfela kredytowego 3. Jak wpływa współczynnik wypłacalności na bezpieczeństwo banku 4. Co oznacza pojęcie bezpieczeństwo banku i co wpływa na poziom bezpieczeństwa 5. Wymień i opisz trwałe czynniki przewagi konkurencyjnej banków 6. Jaki charakter w strukturze rynku posiada sektor bankowy 7. Miary konkurencyjności sektora bankowego. Uzasadnij wybór miar 8. Przykłady światowych kryzysów bankowych 2008 - 2009, środku zaradcze i wpływ na strategie banków 9. Rola banków centralnych w ratowaniu sektora banków komercyjnych 10. Istota i znacznie CRMu w budowaniu przewagi konkurencyjnej 11. Istota i rola CRMu w ograniczaniu kosztów, ryzyka i funkcjonowania banków 12. Na czym polega istota i dylemat rentowności klienta bankowego 13. Ewolucja produktów bankowych i usług - w stronę zmiany strategii banków 14. Miary efektywności ekonomicznej banku i ich interpretacje 15. Rodzaje ryzyk bankowych i ich charakterystyka 16. Zarządzanie ryzykiem - cel i metody 17. Ryzyko operacyjne - geneza i znaczenie 18. Funkcje działalności bankowej 19. Zastosowanie pojęć ekonomicznych w bankowości - przykładowe pojęcia 20. Źródła ryzyka w banku komercyjnym - zewnętrzne i wewnętrzne
  Źródło: razem.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=5398


  Temat: Rachunkowość bankowa
  Rachunkowość bankowa to system ewidencji zdarzeń gospodarczych zachodzących w bankach. Opiera się ona na zasadach rachunkowości finansowej i realizuje podstawowe zadania rachunkowości. Podmiotem rachunkowości bankowej są banki. Bank to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw. Działa na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Banki dzielimy na banki komercyjne i bank centralny. Bank centralny w Polsce to Narodowy Bank Polski do jego zadań należą: emisja znaków pieniężnych, udzielanie kredytu refinansowego bankom komercyjnym, organizacja rozliczeń pieniężnych całego systemu bankowego, kształtowanie polityki pieniężnej państwa. Funkcje rachunkowości bankowej: 1. Ogólnogospodarcze: a) Przepływ środków za pośrednictwem systemu bankowego związany z obrotem gospodarczym, Wykorzystywanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyjmowanych w depozyt, c) Udzielanie kredytów, d) Obrót gotówkowy w walucie krajowej i zagranicznej, e) Stymulowanie zmian ... specyfikę podmiotową i przedmiotową związaną z odzwierciedleniem zdarzeń gospodarczych w specyficznym przedsiębiorstwie jakim jest bank operujący wyłącznie pieniądzem. Specyfika rachunkowości bankowej znalazła odzwierciedlenie w szeregu aktów normatywnych wydanych przez Komisję Nadzoru Bankowego. Rachunkowość w banku musi dostarczać informacji niezbędnych dla: - zarządzania bankiem, - analizy polityki monetarnej państwa, - dla władz nadzoru bankowego, - dla akcjonariuszy i deponentów o kondycji ekonomiczno- finansowej banku, - dla klientów o przebiegu i stanie operacji pieniężnych na ich rachunkach bankowych.
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1338


  Temat: Banki
  SYSTEM BANKOWY (bank system) - terminem tym określa się połączenie ogółu instytucji bankowych oraz wszelkich norm, które kształtują wzajemne stosunki, relacje i powiązania z otoczeniem. Aby można było mówić o systemie bankowym, konieczne jest stworzenie wielopoziomowego układu, na który składają się: bank centralny, banki komercyjne, w tym: - banki depozytowe, kredytowe; - banki inwestycyjne, zarówno państwowe, jak i prywatne; - instytucje o charakterze doradczym, kontrolnym i koordynacyjnym. Rozwój systemu bankowego uwarunkowany jest występowaniem pewnych określonych zjawisk. Do podstawowych czynników mających niewątpliwie najważniejszy wpływ na rozwój systemu bankowego zalicza się: odpowiednie regulacje prawne działań podejmowanych przez banki; ład i porządek ekonomiczny oraz społeczny; skłonność banków do usprawniania i ulepszania; aktualne zapotrzebowanie na usługi bankowe oraz struktura tego popytu. System bankowy spełnia pewne określone, dość znaczące funkcje. Można mówić o takich funkcjach systemu bankowego, jak: zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających transformację środków inwestowania; dążenie do zapewnienia skutecznych rozwiązań odnoszących się do zarządzania ryzykiem bankowym; wykształcenie określonych mechanizmów służących...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2676


  Temat: Banki w Polsce
  Można zauwżyć, że banki komercyjne zorganizowane są w różnych formach organizacyjnych i własnościowych. Dzaiłalnośc ich podporządkowana jest zasadniczemu celowi - maksymalizacji zysku. w ujęciu ekonomicznym banki te należy traktować jako przedsiębiorstwa o szczególnym podmiocie działalności. Świadcza one różnorodne, specyficzne usługi finansowe, a ich aktywność skupiona jest na maksymalizacji wyników finansowych, przy nieustannym dążeniu do minimalizacji ryzyka związanego z ich działalnością. W gospodarce runkowej banki komercyjne pełnia rolę instytucji zajmujących się transformacją ryzyka.Rola ta jest bezpośrednio związana z funkcją pośrednictwa finansowego między podmiotami mającymi nadwyżki i niedobory finansowe. Prawo do samodzielności banku jako przedsiębiorcy oznacza, że działa on jakp pełnoprawny uczestnik obrotu, uprawniony do nabywania praw i zaciągania zonowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek. Komercyjny charakter współczesnego banku pozwala zarówno na szukanie porównań z innymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi czy usługowymi, jak na wykorzystanie doświadczeń tych przedsiębiorstw w projektowaniu, organizowaniu i zarządzaniu działalnością bankową. Bank komercyjny jest więc spaecyficzną formą przedsiębiorstwa, którego działalność opiera się na nastepujących podstawowych zasadach: lsamodzielności - oznaczającej możliwość podejmowania decyzji dotyczącej struktury organizacyjnej oraz zakresu swojej dzaiłalności ( w granicach prawa)llsamofinansowania - sprowadzającej sie do maksymalizacji zysku, gdyz bank ponosi wszystkie koszty swojej dzaiłalności (w granicach bezpieczeństwa, na straży którego stoi bank centralny i nadzór)lluniwersalizmu dzaiłalności - oznaczajacej przyjęcie takich samych zasad tworzenia banku, jego likwidacji, kontroli, wykonywania czynności bankowych, tworzenia oddziałów itp.l...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=918


  Temat: Europejski Bank Centralny
  Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny (EBC) powstał w 1998 r. Jego siedzibą jest Frankfurt nad Menem (Niemcy). Jego rolą jest zarządzanie euro – wspólną walutą UE – oraz chronienie stabilności ... Jean-Claude Trichet. Zadania Banku Centralnego Jednym z głównych zadań EBC jest zapewnienie stabilności cen w obszarze euro, aby siła nabywcza euro nie osłabła wskutek inflacji. W perspektywie średnioterminowej EBC dąży do ... bowiem do inflacji. -po drugie poprzez monitorowanie tendencji cen i ocenę ryzyka, jakie niosą one dla stabilności cen w strefie euro. Kontrola podaży pieniądza polega między innymi na ustalaniu stóp procentowych obowiązujących w całej strefie euro. Jest to prawdopodobnie najbardziej znany rodzaj działania Banku. Organizacja pracy Banku Europejski Bank Centralny funkcjonuje w oparciu o trzy organy decyzyjne. Zarząd Zarząd składa się z ... kolejną kadencję. Zarząd odpowiada za wdrażanie polityki pieniężnej określonej przez Radę Prezesów (patrz niżej) oraz za instruowanie krajowych banków centralnych. Przygotowuje on również posiedzenia Rady Prezesów i odpowiada za bieżący zarząd EBC. Rada Prezesów Rada Prezesów jest najwyższym organem decyzyjnym Europejskiego Banku Centralnego. Składa się z sześciu członków Zarządu oraz z prezesów 15 banków centralnych krajów strefy euro. Na jej czele zasiada prezes EBC. Głównym zadaniem Rady Prezesów jest wytyczanie polityki pieniężnej strefy euro, a w szczególności ustalanie stóp procentowych, po których banki komercyjne mogą uzyskać fundusze z Banku Centralnego. Rada Ogólna Trzecim organem decyzyjnym EBC jest Rada Ogólna. Składa się ona z prezesa i wiceprezesa EBC oraz prezesów banków centralnych wszystkich 27 państw członkowskich. Rada Ogólna wspomaga działania EBC w zakresie doradztwa i...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2366


  Temat: Kontroling bankowy
  Kontroling jest systemem wspierającym kadrę kierowniczą w zarządzaniu. Początkowo był wykorzystywany w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, a dopiero później znalazł zastosowanie w bankach komercyjnych. Narzędzia wypracowane przez kontroling pozwalają na kompleksową ocenę funkcjonowania banku. Na podstawie analiz kontrolingowych kadra zarządzająca może podejmować istotne decyzje, mające na celu osiągnięcie zysku, wysoką rentowność i poprawę efektywności działania. Kontroling spełnia sześć podstawowych funkcji. Podstawą jego działalności jest zbieranie, porządkowanie oraz analiza zgromadzonych danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Właściwa realizacja tego zadania umożliwia wykonanie kolejnych funkcji kontrolingu. Równie ważną funkcją jest analiza sytuacji finansowej banku. Pozwala ocenić sytuację banku i zmiany w nim zachodzące, a tym samym- sygnalizuje szanse i zagrożenia. Do oceny finansowej banku kontroling wykorzystuje najczęściej wskaźniki finansowe. Kolejna funkcja to planowanie, tzn. określenie podstawowych celów i strategii banku oraz ustalenie długoterminowej polityki rozwoju. Do zadań kontrolingu należy również kontrola wykonania przyjętych planów. Odrębnym zadaniem jest zarządzanie ryzykiem bankowym poprzez monitorowanie i limitowanie tych działań, których realizacja związana jest z podejmowaniem przez bank ryzyka. Zadaniem kontrolingu może być także ocena możliwości świadomego podejmowania ryzyka w celu osiągnięcia dodatkowych zysków. Piąta funkcja to ocena efektywności banku. Celem jej jest określenie efektywności produktów, klientów oraz jednostek organizacyjnych banku, analiza produktów, klientów oraz jednostek organizacyjnych banku. Analiza ta daje odpowiedź na pytanie, co przynosi bankowi zysk a co – straty. Dzięki takim informacjom kadra kierownicza może podjąć decyzje co do kontynuowania lub ograniczania działalności banku na danym rynku bądź obsługi danej grupy klientów. Ostatnia funkcja to kontrola. Polega ona na porównywaniu, w periodycznych ... problemu. Punktem wyjścia jest analiza przyczyn ich powstania, a następnie poszukiwanie optymalnych sposobów rozwiązania. Wnioski sformułowane przez kontroling powinny ułatwić kierownictwu banku podjęcie decyzji o wyborze jednej z wypracowanych alternatyw programu...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1260


  Temat: „Nie narzekaj na pracodawcę swego bo możesz mieć chińskiego”
  Wall Street . Wśród firm rekrutujących pracowników za granicą znalazły się m.in. Citic Group - zamorskie ramię inwestycyjne chińskiego rządu, Bank of Shanghai - jeden z największych komercyjnych banków chińskich, Pudong Development Bank - drugi pod względem wielkości chiński bank oraz Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych. Chińczycy poszukują m.in. specjalistów od inwestowania na międzynarodowych rynkach finansowych, analityków finansowych i ekonomicznych, specjalistów od zarządzania aktywami, ekspertów w dziedzinie kontroli ryzyka oraz analityków ryzyka. To właśnie wśród nich Chińczycy próbują wyłowić tych najbardziej wartościowych. Rodowitym Chińczykom brak jest doświadczenia w pracy na wielkich rynkach i w...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1596


  Temat: Kiedy Polska powina wejśc do Unijnej strefy walutowej ?
  ... nagle decydować o losach innych. Czy banki komercyjne nie kłamały dokąd mogły mówić, że wszystko jest ok?? Czy Andersen miał jakiekolwiek opory żeby być jednocześnie rozliczać dochody Enronu i być audytorem...
  Źródło: di.pl/index.php?showtopic=50219


  Temat: Rachunkowość bankowa
  inwestorów; - zarzadcza- dostarcza informacji zarzadzajacym np: menadźerom jednostka gospodarcza dla potrzeb podejmowania decyzji; Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej Podmioty rachunkowości bankowej Bank – osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (ustawa). Przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków pieniężnych do ... i przechowywania wymaganej dokumentacji, 7) poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych, Rachunkowość bankowa wypełnia wszystkie uniwersalne zadania rachunkowości (w szczególności umożliwia zarządzanie aktywami i pasywami oraz kontrolę przebiegu działalności). Jako system ... zapisów w drodze okresowej inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów (doprowadzenie stanu ewidencyjnego do stanu rzeczywistego). Podmiotami rachunkowości bankowej są banki. NBP (bank banków). Emisja znaków pieniężnych, udzielanie kredytu refinansowego bankom, organizacja rozliczeń pieniężnych całego systemu bankowego, kształtowanie polityki pieniężnej Państwa. Banki komercyjne (uniwersalne i specjalistyczne np. inwestycyjne, hipoteczne, spółdzielcze). Podmiotami rachunkowości mogą być również: oddziały, filie, punkty kasowe wchodzące w skład określonego banku (zależy to od wewnętrznej organizacji). W świecie, jak również w Polsce, istnieje tendencja do centralizacji księgowości (baz danych). 1.2 Funkcje i normy księgowości bankowej Funkcje: - ogólnogospodarcza (informacyjna, kontrolna i analityczna wynikająca z bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych), - mikroekonomiczna ( informacyjna, kontrolna i analityczna związana z zadaniami wewnętrznymi banku – efektywne zarządzanie powierzonym kapitałem, rozliczenie kierownictwa. Funkcje ogólnogospodarcze: - przepływ środków za pośrednictwem systemu bankowego związany z obrotem gospodarczym, - wykorzystywanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyjmowanych w depozyt, - udzielanie kredytów. - obrót gotówkowy w walucie krajowej i zagranicznej, - stymulowanie...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1338


  Temat: SYSTEM BANKOWY
  SYSTEM BANKOWY – obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem Funkcje systemu bankowego : - stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia - zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami - zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym - zapewnienie informacji cenowej, co stwarza możliwość podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze - stworzenie warunków transformacji środków inwestowania Elementami systemu bankowegobanki komercyjne /depozytowo-kredytowe/, inwestycyjne, uniwersalne i emisyjne /centralne/. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE o BANKI CENTRALNE Powstałe na bazie banków emisyjnych B.c. to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje : banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej. Z jednej strony jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wew. kraju ... a także takie oddziaływanie na gospodarkę nar., żeby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu nar. oraz spadek bezrobocia. o BANKI OPERACYJNE /Komercyjne; depozytowo-kredytowe i uniwersalne/ Banki te świadczą określone usługi /obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego/; są przedsiębiorstwami, których celem powinno być osiągnięcie zysku. Dążą do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarczych w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. o BANKI SPECJALNE /Inwestycyjne, hipoteczne, towarzystwa kredytowe, rolne i melioracyjne, komunalne/ Są to banki, których sfera działania w porównaniu z bankami komercyjnymi ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy albo rodzaju klienteli. o KASY OSZCZĘDNOŚCIOWE Ich zadaniem jest ścisłe powiązanie oszczędnościowej działalności tych instytucji z potrzebami drobnych wytwórców i gospodarstw domowych, oraz samorządów. Równocześnie muszą to być jednostki rentowne, Kasy oszcz. są samodzielnymi bankami ... działalność danej spółdzielni. Obecnie spółdzielnie kredytowe to banki uniwersalne i ze względu na konkurencję rozszerzyły krąg klientów poza obręb własnych członków.
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2805
  
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone! STUDIO-PRZEM Logo & Design portal Design by SZABLONY.maniak.pl.